MRI Spirit Esperanza (Hope)

2015 bay filly, MRI Snips Spirit x Zans Sagebrush Buffy